برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا,برنامه کامل بازی های رئال مادرید در لالیگا,برنامه بازی های رئال مادرید لالیگا,,برنامه بازی های رئال مادرید و بارسلونا در لالیگا

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

امروز به صورت کامل برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا در فصل جدید و همچنین سایر تیم هایی لالیگایی را بررسی خواهیم کرد. برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا به شرح زیر است. باشگاه رئال مادرید به انگلیسی realmadrid Football club و به اسپانیایی Real Madrid Club de Fútbol – رئال مادرید محبوبترین تیم حال حاضر دنیا است.

برنامه بازی های رئال مادرید در هفته اول لالیگا

اتلتیک بیلبائو بارسلونا
سلتاویگو رئال مادرید
اتلتیکو مادرید ختافه
والنسیا سوسیداد
اسپانیول سویا
بتیس وایادولید
مایورکا ایبار
آلاوز لوانته
لگانس اوساسونا
ویارئال گرانادا

برنامه بازی های رئال مادرید در هفته دوم لالیگا

بارسلونا بتیس
رئال مادرید وایادولید
لگانس اتلتیکو مادرید
سلتاویگو والنسیا
گرانادا سویا
آلاوز اسپانیول
ختافه اتلتیک بیلبائو
مایورکا سوسیداد
لوانته ویارئال
اوساسونا ایبار

برنامه بازی های رئال مادرید در هفته سوم لالیگا

اوساسونا بارسلونا
ویارئال رئال مادرید
اتلتیکو مادرید ایبار
والنسیا مایورکا
سویا سلتاویگو
بتیس لگانس
اتلتیک بیلبائو سوسیداد
ختافه آلاوز
اسپانیول گرانادا
لوانته وایادولید

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

هفته چهارم

بارسلونا والنسیا
رئال مادرید لوانته
رئال سوسیداد اتلتیکو مادرید
آلاوز سویا
بتیس ختافه
مایورکا اتلتیک بیلبائو
سلتاویگو گرانادا
ایبار اسپانیول
لگانس ویارئال
وایادولید اوساسونا

هفته پنجم

گرانادا بارسلونا
سویا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید سلتاویگو
والنسیا لگانس
اوساسونا بتیس
اتلتیک بیلبائو آلاوز
اسپانیول سوسیداد
ختافه مایورکا
ویارئال وایادولید
لوانته ایبار

هفته ششم

بارسلونا ویارئال
رئال مادرید اوساسونا
مایورکا اتلتیکو مادرید
والنسیا ختافه
ایبار سویا
بتیس لوانته
لگانس اتلتیک بیلبائو
سوسیداد آلاوز
سلتاویگو اسپانیول
وایادولید گرانادا

هفته هفتم

ختافه بارسلونا
اتلتیکو مادرید رئال مادرید
اتلتیک بیلبائو والنسیا
سویا سوسیداد
ویارئال بتیس
آلاوز مایورکا
ایبار سلتاویگو
اسپانیول وایادولید
گرانادا لگانس
لوانته اوساسونا

هفته هشتم

»» نتایج زنده

بارسلونا سویا
رئال مادرید گرانادا
وایادولید اتلتیکو مادرید
والنسیا آلاوز
بتیس ایبار
سلتاویگو اتلتیک بیلبائو
سوسیداد ختافه
لگانس لوانته
مایورکا اسپانیول
اوساسونا ویارئال

هفته نهم

ایبار بارسلونا
مایورکا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید والنسیا
سویا لوانته
سوسیداد بتیس
اتلتیک بیلبائو وایادولید
آلاوز سلتاویگو
اسپانیول ویارئال
ختافه لگانس
گرانادا اوساسونا

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

هفته دهم

بارسلونا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید اتلتیک بیلبائو
اوساسونا والنسیا
سویا ختافه
گرانادا بتیس
سلتاویگو سوسیداد
ویارئال آلاوز
لگانس مایورکا
لوانته اسپانیول
وایادولید ایبار

هفته یازدهم

بارسلونا وایادولید
رئال مادرید لگانس
آلاوز اتلتیکو مادرید
والنسیا سویا
بتیس سلتاویگو
اتلتیک بیلبائو اسپانیول
سوسیداد لوانته
ایبار ویارئال
ختافه گرانادا
مایورکا اوساسونا

هفته دوازدهم

لوانته بارسلونا
رئال مادرید بتیس
سویا اتلتیکو مادرید
اسپانیول والنسیا
ویارئال اتلتیک بیلبائو
گرانادا سوسیداد
اوساسونا آلاوز
سلتاویگو ختافه
لگانس ایبار
وایادولید مایورکا

هفته سیزدهم

بارسلونا سلتاویگو
ایبار رئال مادرید
اتلتیکو مادرید اسپانیول
والنسیا گرانادا
بتیس سویا
اتلتیک بیلبائو لوانته
سوسیداد لگانس
آلاوز وایادولید
ختافه اوساسونا
مایورکا ویارئال

هفته چهاردهم

لگانس بارسلونا
رئال مادرید سوسیداد
گرانادا اتلتیکو مادرید
بتیس والنسیا
وایادولید سویا
اوساسونا اتلتیک بیلبائو
ایبار آلاوز
اسپانیول ختافه
لوانته مایورکا
ویارئال سلتاویگو

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

هفته پانزدهم

اتلتیکو مادرید بارسلونا
آلاوز رئال مادرید
سویا لگانس
والنسیا ویارئال
مایورکا بتیس
اتلتیک بیلبائو گرانادا
سوسیداد ایبار
سلتاویگو وایادولید
اسپانیول اوساسونا
ختافه لوانته

هفته شانزدهم

بارسلونا مایورکا
رئال مادرید اسپانیول
ویارئال اتلتیکو مادرید
لوانته والنسیا
اوساسونا سویا
بتیس اتلتیک بیلبائو
وایادولید سوسیداد
گرانادا آلاوز
لگانس سلتاویگو
ایبار ختافه

هفته هفدهم

رئال سوسیداد بارسلونا
والنسیا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید اوساسونا
سویا ویارئال
اسپانیول بتیس
اتلتیک بیلبائو ایبار
آلاوز لگانس
سلتاویگو مایورکا
ختافه وایادولید
گرانادا لوانته

هفته هجدهم

بارسلونا آلاوز
رئال مادرید اتلتیک بیلبائو
بتیس اتلتیکو مادرید
وایادولید والنسیا
مایورکا سویا
اوساسونا سوسیداد
ایبار گرانادا
لوانته سلتاویگو
ویارئال ختافه
لگانس اسپانیول

هفته نوزدهم

اسپانیول بارسلونا
ختافه رئال مادرید
اتلتیکو مادرید لوانته
والنسیا ایبار
سویا اتلتیک بیلبائو
آلاوز بتیس
سوسیداد ویارئال
سلتاویگو اوساسونا
گرانادا مایورکا
وایادولید لگانس

هفته بیستم

بارسلونا گرانادا
رئال مادرید سویا
ایبار اتلتیکو مادرید
مایورکا والنسیا
بتیس سوسیداد
اتلتیک بیلبائو سلتاویگو
لوانته آلاوز
لگانس ختافه
اوساسونا وایادولید
ویارئال اسپانیول

هفته بیست و یکم

والنسیا بارسلونا
وایادولید رئال مادرید
اتلتیکو مادرید لگانس
والنسیا بارسلونا
سویا گرانادا
ختافه بتیس
اسپانیول اتلتیک بیلبائو
سوسیداد مایورکا
آلاوز ویارئال
اوساسونا لوانته

هفته بیست و دوم

بارسلونا لوانته
رئال مادرید اتلتیکو مادرید
سلتاویگو والنسیا
سویا آلاوز
ایبار بتیس
اتلتیک بیلبائو ختافه
لگانس سوسیداد
گرانادا اسپانیول
مایورکا وایادولید
ویارئال اوساسونا

هفته بیست و سوم

بتیس بارسلونا
اوساسونا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید گرانادا
والنسیا ختافه
سلتاویگو سویا
سوسیداد اتلتیک بیلبائو
آلاوز ایبار
اسپانیول مایورکا
لوانته لگانس
وایادولید ویارئال

هفته بیست و چهارم

بارسلونا ختافه
رئال مادرید سلتاویگو
والنسیا اتلتیکو مادرید
سویا اسپانیول
لگانس بتیس
اتلتیک بیلبائو اوساسونا
ایبار سوسیداد
مایورکا آلاوز
گرانادا وایادولید
ویارئال لوانته

هفته بیست و پنجم

بارسلونا ایبار
لوانته رئال مادرید
اتلتیکو مادرید ویارئال
سوسیداد والنسیا
ختافه سویا
بتیس مایورکا
آلاوز اتلتیک بیلبائو
سلتاویگو لگانس
اوساسونا گرانادا
وایادولید اسپانیول

هفته بیست و ششم

رئال مادرید بارسلونا
سویا اوساسونا
اسپانیول اتلتیکو مادرید
والنسیا بتیس
اتلتیک بیلبائو ویارئال
سوسیداد وایادولید
لگانس آلاوز
مایورکا ختافه
ایبار لوانته
گرانادا سلتاویگو

هفته بیست و هفتم

بارسلونا رئال سوسیداد
بتیس رئال مادرید
اتلتیکو مادرید سویا
آلاوز والنسیا
وایادولید اتلتیک بیلبائو
ایبار مایورکا
ختافه سلتاویگو
لوانته گرانادا
اوساسونا اسپانیول
ویارئال لگانس

هفته بیست و هشتم

مایورکا بارسلونا
رئال مادرید ایبار
اتلتیک بیلبائو اتلتیکو مادرید
والنسیا لوانته
سویا بتیس
سوسیداد اوساسونا
اسپانیول آلاوز
سلتاویگو ویارئال
گرانادا ختافه
لگانس وایادولید

هفته بیست و نهم

بارسلونا لگانس
رئال مادرید والنسیا
اوساسونا اتلتیکو مادرید
لوانته سویا
بتیس گرانادا
ایبار اتلتیک بیلبائو
آلاوز سوسیداد
ختافه اسپانیول
ویارئال مایورکا
وایادولید سلتاویگو

هفته سی ام

سویا بارسلونا
سوسیداد رئال مادرید
اتلتیکو مادرید وایادولید
والنسیا اوساسونا
اتلتیک بیلبائو بتیس
سلتاویگو آلاوز
اسپانیول لوانته
ختافه ایبار
گرانادا ویارئال
مایورکا لگانس

هفته سی و یکم

بارسلونا اتلتیک بیلبائو
رئال مادرید مایورکا
لوانته اتلتیکو مادرید
ایبار والنسیا
ویارئال سویا
بتیس اسپانیول
سوسیداد سلتاویگو
آلاوز اوساسونا
لگانس گرانادا
وایادولید ختافه

هفته سی و دوم

سلتاویگو بارسلونا
اسپانیول رئال مادرید
اتلتیکو مادرید آلاوز
ویارئال والنسیا
سویا وایادولید
لوانته بتیس
اتلتیک بیلبائو مایورکا
ختافه سوسیداد
اوساسونا لگانس
گرانادا ایبار

هفته سی و سوم

بارسلونا اتلتیکو مادرید
رئال مادرید ختافه
لگانس سویا
والنسیا اتلتیک بیلبائو
بتیس ویارئال
آلاوز گرانادا
سوسیداد اسپانیول
ایبار اوساسونا
وایادولید لوانته
مایورکا سلتاویگو

هفته سی و چهارم

ویارئال بارسلونا
اتلتیک بیلبائو رئال مادرید
اتلتیکو مادرید مایورکا
گرانادا والنسیا
سویا ایبار
سلتاویگو بتیس
لوانته سوسیداد
وایادولید آلاوز
اوساسونا ختافه
اسپانیول لگانس

هفته سی و پنجم

بارسلونا اسپانیول
رئال مادرید آلاوز
سلتاویگو اتلتیکو مادرید
والنسیا وایادولید
اتلتیک بیلبائو سویا
بتیس اوساسونا
سوسیداد گرانادا
ایبار لگانس
مایورکا لوانته
ختافه ویارئال

هفته سی و ششم

وایادولید بارسلونا
گرانادا رئال مادرید
اتلتیکو مادرید بتیس
لگانس والنسیا
سویا مایورکا
لوانته اتلتیک بیلبائو
ویارئال سوسیداد
آلاوز ختافه
اوساسونا سلتاویگو
اسپانیول ایبار

برنامه بازی های رئال مادرید در لالیگا

هفته سی و هفتم

بارسلونا اوساسونا
رئال مادرید ویارئال
ختافه اتلتیکو مادرید
والنسیا اسپانیول
سوسیداد سویا
بتیس آلاوز
اتلتیک بیلبائو لگانس
ایبار وایادولید
مایورکا گرانادا
سلتاویگو لوانته

هفته سی و هشتم

آلاوز بارسلونا
لگانس رئال مادرید
اتلتیکو مادرید رئال سوسیداد
سویا والنسیا
وایادولید بتیس
گرانادا اتلتیک بیلبائو
اسپانیول سلتاویگو
لوانته ختافه
اوساسونا مایورکا
ویارئال ایبار

 

اخبار ورزشی باشگاه رئال مادردید

درباره سایت کد تولز

Avatar
با ابزار وبلاگ نویسی حرفه ای زیر می توانید وبلاگتون زیبا و حرفه ای کنی راهنمای درج ابزار در قالب وبلاگ:وارد قالب وبلاگ بشید، کد گرفته شده از ابزار و در قالب کپی پست کنید. البته بعضی از سرویس های وبلاگ دهی دارای ابزارک هستند که به راحتی می تونید کد رو در ابزارک وبلاگ کپی کنید و از حرفه ای شدن وبلاگتون لذت ببرید. وبلاگنویسی یکی از کار های خاص و لذت بخشی است که پیر و جوان نمی شناسد و همه افراد با هر طرز فکری را در بر می گیرد با اضافه کردن ابزار های . وبلاگ به وب خود می تونید یک وبلاگ نویسی شگفت انگیز رو تجربه کنید. این در حالی است که وبلاگ شما تمامی ابزار های مورد نیاز یک وب سایت بلکه بیشتر از یک وب سایت را دارد.با ابزار های وبلاگ زیر می توانید ار کپی برداری مطالب وبلاگ جلوگیری کنید همچنین اخرین خبرهای سایت ها رو در وبلاگتون به صورت اتوماتیک قرار بدین, می تونید به وبلاگتون ساعت و تقویم اضافه کنید یا وضعیت آب و هوا شهرتون و نشون بدید. ابزار وبلاگ دارای استاندارد های لازم سئو وبلاگ و سایت هستند ,هیچ محدودیتی در استفاده ندارند و در تمامی وبلاگ و سایت ها می توانید از آن ها استفاده کنید دسته ها: سایت ابزار وبلاگ حرفه ای و سایت کد تولز رپورتاژ آگهی عکس پروفایل تاریخ امروز دانلود فیلم ایرانی رئال مادرید  نتایج زنده فوتبال

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

آلفونس آرئولا به رئال مادرید پیوست

0 اخبار رئال مادرید: آلفونس آرئولا سنگربان 26 ساله پاریسن ژرمن ‌، ...