راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

امتیاز شما
[کل: 0 میانگین: 0]

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف |  شماره پلاک ماشین شهرهای ایران |  شماره پلاک ماشینشماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

تمام شماره پلاک ماشین شهرهای ایران در 2 لیست قابل مشاده است

شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف در دوقسمت ارائه شده است به صورت فهرست و جدولی و انواع شماره پلاک های خاص

شماره پلاک های استان آذربایجان شرقی
مرکز استان شهر تبریز ::: پلاک ایران 15

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 25 و پلاک ایران 35

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان آذربایجان غربی
مرکز استان شهر ارومیه ::: پلاک ایران 17

سایر شهر های استان ::: پلاک ایران 27 و پلاک ایران 37

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان اردبیل
شهر اردبیل و سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 91

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان اصفهان
مرکز استان شهر اصفهان ::: پلاک ایران 13 و پلاک ایران 53

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 23 و پلاک ایران 43

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان البرز
مرکز استان شهر کرج ::: پلاک ایران 68

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان ایلام
مرکز استان شهر ایلام ::: پلاک ایران 98

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان بوشهر
مرکز استان شهر بوشهر ::: پلاک ایران 48

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 58

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان تهران
مرکز استان شهر تهران ::: پلاک ایران 11 ، 22 ، 33 ، 44 ، 55 ، 66

مناطق 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 22 :¤: پلاک ایران 11 و پلاک ایران 44

مناطق 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 :¤: پلاک ایران 22

سایر مناطق ::: پلاک ایران 33

سایر شهرهای استان تهران ::: پلاک ایران 78

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان چهار محال و بختیاری
مرکز استان شهر کرد ::: پلاک ایران 71

سایر شهر های استان ::: پلاک ایران 81

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان خراسان شمالی
مرکز استات شهر بجنورد و سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 26

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان خراسان رضوی
مرکز استان شهر مشهد ::: پلاک ایران 12

سایر شهرهای استان  ::: پلاک ایران 32 و پلاک ایران 42

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان خراسان جنوبی
مرکز استان شهر بیرجند ::: پلاک ایران 52

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان خوزستان
مرکز استان شهر اهواز ::: پلاک ایران 14

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 24 و پلاک ایران 34

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان زنجان
مرکز استان شهر ::: زنجان پلاک ایران 87

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 97

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان سمنان
مرکز استان شهر سمنان ::: پلاک ایران 86

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 96

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان سیستان و بلوچستان
مرکز استان شهر زاهدان ::: پلاک ایران 85

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 95

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان فارس
مرکز استان شهر شیراز ::: پلاک 63

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 73 ، ایران 83 و ایران 93

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان قزوین
مرکز استان شهر قزوین ::: پلاک ایران 79

سایر شهر های استان ::: پلاک ایران 89

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان قم
مرکز استان شهر قم ::: پلاک ایران 16 و ایران 36

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان کردستان
مرکز استان شهر سنندج ::: پلاک ایران 51

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 61

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان کرمان
مرکز استان شهر کرمان ::: پلاک ایران 45

سایر شهر های استان ::: پلاک ایران 65 و ایران 75

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان کرمانشاه
مرکز استان شهر کرمانشاه ::: پلاک ایران 19

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 29 و ایران 39

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان کهکلویه و بویر احمد
مرکز استان شهر یاسوج و سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 49

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان گلستان
مرکز استان شهر گرگان ::: پلاک ایران 59

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 69

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان گیلان
مرکز استان شهر رشت ::: پلاک ایران 46

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 76 و ایران 56

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان لرستان
مرکز استان شهر خرم آباد ::: پلاک ایران 31

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 41

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان مازندران
مرکز استان شهر ساری ::: پلاک ایران 62

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 82 ، ایران 92 و ایران 72

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان مرکزی
مرکز استان شهر اراک ::: پلاک ایران 47

سایر شهر استان ::: پلاک ایران 67 و ایران 57

راهنمای کامل شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

شماره پلاک های استان هرمزگان
مرکز استان شهر بندر عباس ::: پلاک ایران 84

سایر شهرهای استان : ::: پلاک ایران 94

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان همدان
مرکز استان شهر همدان ::: پلاک ایران 18

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 28 و ایران 38

شماره پلاک ماشین,شماره پلاک ماشین شهرهای ایران,شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف

شماره پلاک های استان یزد
مرکز استان شهر یزد ::: پلاک ایران 54

سایر شهرهای استان ::: پلاک ایران 74 و ایران 64

شماره پلاک استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز(مرکز استان): پلاک ایران ۱۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۵– پلاک ایران ۳۵(شامل بناب باحرف ص و…)

شماره پلاک استان آذربایجان غربی

– شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۷
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۷– پلاک ایران ۳۷

ایران ۲۷

بوکان

مهاباد

سردشت

خوی

سلماس

نقده

میاندوآب

پیرانشهر

اشنویه

شاهین‌دژ

پیرانشهر

ن

ج

م

ب

س

ص

ط

و

ی

د

و

شماره پلاک  استان اردبیل
– شهر اردبیل(مرکز استان): پلاک ایران ۹۱
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۱( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد.)
شماره پلاک  استان اصفهان
– شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۳ – پلاک ایران 53 و پلاک ایران 67
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳

ایران43

آران و بیدگل

کاشان

مبارکه

شاهین شهر

تیران‌ وکرون

س

س

ج

د

ص

ایران 23

خمینی‌شهر

فلاورجان

زرین‌شهر

کاشان

نجف‌‌آباد

شهر‌ضا

نایین

نطنز

سمیرم

فولادشهر

س

ه

ی

ب

ج

د

م

ط

ن

ی

 اخیرا پلاک با شماره ایران 67 نیز به پلاک‌های شهر اصفهان اضافه گردید.

شماره پلاک استان البرز
– شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران۶۸ – پلاک ایران 21 (و) – پلاک ایران 21 (ص) –  پلاک ایران 38 (ب، د، س)

– شهرستان‌های استان البرز : پلاک ایران 78 (ط) – پلاک ایران 21 (ص)

شماره پلاک استان ایلام
-شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران ۹۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۸ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

شماره پلاک استان بوشهر
-شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران۴۸
-سایر شهرهای استان : پلاک ایران۵۸

ایران 58

تنگستان

دشتی

دشتستان

گناوه

کنگان

دیر

دیلم

س

ص

ب

ج

د

ط

ق

شماره پلاک استان تهران
-شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران 11- پلاک ایران 22- پلاک ایران 33- پلاک ایران ۴۴- پلاک ایران ۵۵- پلاک ایران ۶۶
– پلاک ایران۱۱و ایران۴۴:برای مناطق۱.۳.۴.۵.۷.۸.۲۲
پلاک ایران۲۲:برای مناطق۲.۹.۱۰.۱۱.۱۲
پلاک ایران۳۳:برای سایر مناطقپس اتمام ظرفیت کد 99 پلاک با کد صفر برای شهر تهران استفاده می‌گردد.
مانند ایران 10، ایران 20، ایران 30، ایران 40، ایران 50، ایران 60، ایران 70، ایران 80 و ایران 90پلاک ایران 21 مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران ( به جز حروف ص، و )
سایر شهرهای استان تهران : پلاک ایران ۷۸

ایران 78

ورامین

پاکدشت

شهریار

اسلامشهر

دماوند

رودهن

اوشان‌وفشم

ری

رباط‌کریم

طالقان و ساوجلاغ

فیروزکوه

س

ل

د /ه

ی/ب

ص

ص

و

ن

ج

ط

ق

شماره پلاک استان چهار محال و بختیاری
– شهرکرد(مرکز استان): پلاک ایران۷۱
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران۸۱

ایران 81

اردل

بروجن

فارسان

ج

ب

د

شماره پلاک استان خراسان شمالی

– شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران ۲۶(با حروف ب ج د س) – پلاک ایران 74 (ج)
سایر شهرهای استان:

ایران 26

شیروان

اسفراین

جاجرم

گرمه

مانه

فاروج

ص

ق

و

و

و

م

شماره پلاک استان خراسان رضوی

– شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران ۱۲  – پلاک ایران 36 – پلاک ایران 74
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲
 ایران 36
 تربت جام  تربت حیدریه  سبزوار  نیشابور  کاشمر
 ی  ن  م  ل  ق

ایران ۳۲

بیرجند

قوچان

کاشمر

نیشابور

سبزوار

تربت جام

تربت‌حیدریه

سرخس

گناباد

تایباد

د

ط

م

ب

ج

ص

ل

د

ق

ه

ایران ۴۲

برد سکن

رشتخوار

خواف

مشهد

ل

م

ص

ج

شماره پلاک استان خراسان جنوبی

– شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران ۵۲

شماره پلاک استان خوزستان

– شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران۱۴
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران۲۴و پلاک ایران۳۴

شماره پلاک استان زنجان

– شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران۸۷
– سایر شهرهای استان: پلاک ایران۹۷

 

ایران 97

ابهر

خدابنده

خرمدره

ب

ج

د

شماره پلاک استان سمنان

 شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران۸۶
 سایر شهرهای استان: پلاک ایران۹۶(شامل دامغان با حرف ب)

ایران 96

دامغان

گرمسار

شاهرود

ب

د

ج

شماره پلاک استان سیستان و بلوچستان

 شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۵
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۵ – چابهار ق

شماره پلاک استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان) : پلاک ایران ۶۳ –  پلاک ایران ۹۳
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۳– پلاک ایران ۸۳

شماره پلاک استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران۷۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران۸۹

شماره پلاک استان قم

شهر قم(مرکز استان): پلاک ایران ۱۶

شماره پلاک استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران ۵۱ (با حروف ب-ج-د-س-ص-ط-ق-ل-م-ن-و )

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۱

ایران 61

بانه

سقز

بیجار

قروه

مریوان

دیواندره

کامیاران

سروآباد

د

ب

ج

س

ص

ط

ق

ل

شماره پلاک استان کرمان

شهر کرمان(مرکز استان): پلاک ایران ۴۵
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۵- پلاک ایران ۷۵

ایران 65

رفسنجان

راور

زرند

جیرفت

منوجان

عنبرآباد

بم

سیرجان

بافت

کهنوج

شهربابک

بردسیر

ب

ه

ط

ص

ن

و

ج

د

س

ق

ل

م

شماره پلاک استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۹
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۹- پلاک ایران ۳۹

شماره پلاک استان کهکلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران ۴۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۹( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

شماره پلاک استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران۵۹
سایر شهرهای استان: پلاک ایران۶۹(شامل گنبد با حرف ب)

شماره پلاک استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران ۴۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران۷۶ -پلاک ایران۵۶

ایران 56

انزلی

لنگرود

رودسر

لاهیجان

رودبار

فومن

تالش

صومعه سرا

املش

رضوان‌شهر

آستارا

ب

م

ص

ج

ط

ل

س

ق

و

ن

د

ایران 76

سیاهکل

آستانه اشرفیه

ب

ج

شماره پلاک استان لرستان
شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران ۳۱

سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۴۱(شامل:بروجرد با حرف ب – الیگودرز با حرف ج- دورود با حرف د)

شماره پلاک استان مازندران
شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران ۶۲(با حروف ب ج)

سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۸۲- پلاک ایران ۹۲- پلاک ایران۷۲

ایران 72

آمل

بابل

تنکابن

رامسر

نوشهر

نور

به‌شهر

قائم‌شهر

بابلسر

چالوس

محمودآباد

نکا

جویبار

ب

ج

د

س

ص

ط

ق

ل

م

ن

و

ه

ی

ایران 82

بابل

سوادکوه

ج

ب

شماره پلاک استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران۴۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران۵۷( ایران 57 شامل: تفرش با حرف س-ساوه با حرف ب و محلات با حرف د…)

 

شماره پلاک استان هرمزگان

 شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران ۸۴
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۴

شماره پلاک استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران۱۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران۲۸

 

شماره پلاک استان یزد

– شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران ۵۴

– سایر شهرهای استان:  پلاک ایران ۶۴

ایران64

تفت

طبس

میبد

مهریز

هرات

اردکان

ج

ق

د

ص

ل

ب

رنگ پلاک خودرو در ایران 
 پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی
پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی( با حرف الف)
پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی( با سایر حروف الفبا بجز حرف الف و ک)حرف ک برای خودروهای سیاسی است.

پلاک‌های خودروی خاص

ایران 11 – 111 ط 11

ایران 11 – 666 ق 66

حروف بین اعداد در پلاک‌ها به معنی زیر می باشند:

الف: ویژه خودروهای دولتی
پ: ویژه خودروهای نیروی انتظامی
ت: ویژه تاکسی‌ها
ک: ویژه خودروهای کشاورزی
ع: ویژه خودروهای عمومی

سایر حروف:

ل – م – ن – و – ه – ی – ج – د – س – ص – ط – ق

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو شهرهای مختلف ایران به تفکیک شهر و استان 96 و 2017

مرتبط:استعلام خلافی خودرو با شماره پلاک و استعلام خلافی خودرو از طریق پلاک

منبع:جدیدترین و آخرین اخبار جدید روز ایران

اشتراک در
بهم اطلاع بده
guest
0 نظرها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
اخبار
عوارض نوشابه انرژی زا برای زنان

امتیاز شما [کل: 0 میانگین: 0]عوارض نوشابه انرژی زا برای زنان  گروه علمی: مصرف نوشیدنی انرژی زا یا نوشابه انرژی زا برای کسانی که به آن معتاد هستند، مانند شهد و نکتار است. این نوع نوشیدنی سرشار از کافئین و شکر بوده و ضربه‌ای فوری به مغز و بدن وارد …

اخبار
اکسیژن خون در افراد سیگاری چند است

امتیاز شما [کل: 0 میانگین: 0]ابزار وبلاگ: اکسیژن خون در افراد سیگاری چند است سطح اکسیژن خون طبیعی و کم سطح اکسیژن خون طبیعی یا نرمال، بین 75 تا 100 میلی متر جیوه متغیر است. سطح اکسیژن خون زیر 60 میلی متر جیوه کم در نظر گرفته شده و وابسته به تصمیم پزشک و …

اخبار
برای درمان کبد چرب چی بخوریم چی نخوریم

امتیاز شما [کل: 0 میانگین: 0]ابزار وبلاگ: برای درمان کبد چرب چه غذاهای بخوریم؟ برای درمان کبد چرب چی بخوریم چی نخوریم برای درمان کبد چرب چه غذاهایی بخوریم مصرف زیاد میوه و سبزیجات مواد غذایی دارای فیبر زیاد مانند حبوبات کمترین میزان مصرف قند، نمک، چربی ترانس، کربوهیدرات‌ های …

0
شرکت در بحث یا هر سوالی که دارید سریع کامنت کنید ...x