تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب النگو طلا,دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب
تعبیر خواب
3
امتیاز شما
[کل: 3 میانگین: 2]

تعبیر خواب النگو طلا,تعبیر خواب گردنبند طلا,تعبير خواب طلا پيدا كردن,تعبیر خواب گوشواره طلا,تعبیر خواب دستبند طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب سکه طلا امام صادق,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب طلا فروختن,تعبیر خواب النگو شکسته,تعبیر خواب النگو از امام صادق,تعبیر خواب النگو طلا ابن سیرین,تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب خریدن النگو,تعبیر خواب النگوی طلا در دست داشتن,دیدن النگو در خواب,تعبیر خواب النگوی شکسته چیست؟,تعبير خواب پيدا كردن گردنبند طلا,تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب زنجیر طلا,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند نگین دار,تعبیر خواب پاره شدن گردنبند,تعبیر خواب گردنبند نقره,تعبير خواب پيدا كردن گنج,تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبير خواب پيدا كردن انگشتر طلا,تعبیر خواب یافتن زیر خاکی,تعبیر خواب گم شدن گوشواره,تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره طلا ابن سیرین,تعبير خواب پيدا كردن گوشواره طلا,تعبیر خواب گوشواره شکسته,تعبیر خواب گوشواره نگین دار,تعبیر خواب النگو طلا شکسته شده,تعبیر خواب گوشواره بدل,تعبیر خواب افتادن گوشواره از گوش,تعبیر خواب دستبند طلا ابن سیرین,تعبیر خواب دستبند شکسته,تعبیر خواب پاره شدن دستبند طلا,تعبیر خواب دستبند نگین دار,تعبیر خواب دستبند بدل,تعبیر خواب دستبند طلا شکسته,تعبیر خواب دستبند پلیس,تعبیر خواب دستبند طلا برای زن باردار,تعبیر خواب طلای شکسته شده,تعبیر خواب دزدیدن پول و طلا,تعبير خواب دزدي كردن,تعبیر خواب طلا شکسته,تعبیر خواب دزدیدن طلا ابن سیرین,تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبیر خواب دزدیدن طلا از مرده,تعبیر خواب دزدیدن طلا از خانه,تعبیر خواب شکسته شدن النگو طلا در دست,تعبير خواب پيدا كردن انگشتر طلا,تعبير خواب پيدا كردن سكه طلا,تعبير خواب دزديدن طلا,تعبیر خواب النگو شکسته شده در دست,تعبیر خواب النگوی طلا,تعبیر خواب سکه طلا ابن سیرین,تعبیر خواب سکه قدیمی,تعبير خواب پيدا كردن سكه پول,تعبیر خواب النگو در دست داشتن,تعبیر خواب سکه نقره,تعبیر خواب النگو طلا در دست,تعبير خواب النگو طلا,تعبير خواب خريد النگو طلا,تعبير خواب خريدن النگو طلا,تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن,تعبیر خواب گردنبند طلا سفید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب النگو طلا و دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

دیدن طلا در خواب یکی از خواب هایی است که معولا برای خانم ها دو برابر تا آفایان اتفاق می افتد.

امروز در تعبیر خواب قصد داریم انواع تعبیر خواب های دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب را بررسی کنیم

منظور از انگشتر طلا یا طلا یا زر یا طلایی مانند یا براق تعبیر مترادفی گوشواره دستبند یا سایر زیورالات از جنس طلا یا براق یا درخشنده که پوشیدنی است با تعابیر خواب طلا  یکسان است ومدل پوشیدینی طلا یکسان تعبیر می شود در خواب 

مورد فوق در کتاب چاپی تعبیر خواب ابن سیرین آمده است

 

تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب النگو طلا,دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا حضرت دانيال گويد

تعبیر خواب انگشتر طلا:چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

تعبیر خواب طلا امام جعفر صادق ع

انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

تعبیر خواب طلا منوچهر مطيعي تهراني:

اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد.

تعبیر خواب طلا محمدبن سيرين گويد:
دیدن زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر ببافت يا كسي به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاواني بر وي افتد، يا كسي بر وي خشم گيرد.

همچنین بخوانید:

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر طلا

تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبیر خواب زنجیر طلا,تعبیر خواب گوشواره نگین دار,تعبير خواب پيدا كردن انگشتر طلا,تعبیر خواب گردنبند نقره,تعبیر خواب طلای شکسته شده,تعبیر خواب النگو طلا,تعبیر خواب گردنبند طلا,تعبیر خواب النگو طلا,تعبیر خواب دستبند طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب النگو شکسته,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب النگوی طلا در دست داشتن

تعبیر خواب طلا ابراهيم كرماني
اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد.تعبیر خواب طلا به خانه بردن: اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

تعبیر خواب طلا جابر مغربي
زر در خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختري مهتر به زني گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگري نشسته و با او معامله مي كرد، دليل كه او را با مردي دروغگو سر و كار افتد.

تعبیر خواب طلا يوسف نبي عليه السلام
هر که زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

تعبیر خواب طلا لوک اويتنهاو
تعبیر دیدن طلا در خواب : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش
پیدا کردن طلا در خواب: دريافت ارث
پیدا کردن طلا در خاک یا به تعبیر گنج طلا مانند: خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد
تعبیر معامله کردن طلا: با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت
تعبیر فروختن طلا در خواب : آسايش مادي
تعبیر دزدی طلا در خواب : خبرهاي بد
تعبیر خواب طلا در دست داشتن : افزايش احتياط ضرري ندارد
تعبیر خواب گم کردن طلا : به شما خيانت خواهد شد
تعبیر خواب طلا هديه گرفتن : شرمساري
تعبیر اشيا طلايي در خواب: ضواهر فريبنده اند

تعبیر خواب طلا آنلي بيتون
خواب ببينيد طلا می فروشید یا می خرید ، نشانة آن است كه در هر كاري موفق خواهيد شد .
دختري خواب ببيند كسي به او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ، نشانة آن است كه با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .
پيدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانايي پيروز خواهيد شد .
اگر در خواب طلا گم كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .
يافتن و پیدا کردن طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

واب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد . بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب النگو طلا و دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

تعبیر خواب طلا برای زنان,تعبیر خواب زنجیر طلا,تعبیر خواب گوشواره نگین دار,تعبير خواب پيدا كردن انگشتر طلا,تعبیر خواب گردنبند نقره,تعبیر خواب طلای شکسته شده,تعبیر خواب النگو طلا,تعبیر خواب گردنبند طلا,تعبیر خواب النگو طلا,تعبیر خواب دستبند طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب النگو شکسته,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب طلا فروشی,تعبیر خواب النگوی طلا در دست داشتن

منبع:

اشتراک در
بهم اطلاع بده
guest
3 نظرها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
seocode.ir
مرداد 6, 1396 7:44 ق.ظ

سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

کفش بدمینتون
مهر 30, 1396 1:42 ق.ظ

سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
اسفند 2, 1396 11:57 ب.ظ

سلام
سايت بسيار خوبي داريد. بابت مطلب خوبتان سپاسگذارم
موفق باشيد

کد تولز
جملات زیبا از کتاب های مشهور

امتیاز شما [کل: 0 میانگین: 0]جملات زیبا از کتاب های مشهور | متن زیبا از کتاب های معروف برشی هایی زیبا از کتاب های معروف ایرانی و خارجی را با هم مطالعه می کنیم. متن های معروف دنیا، جملات انگیزشی کتاب ها، متن عاشقانه از کتاب های معروف، برشی از …

اخبار
تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان

امتیاز شما [کل: 1 میانگین: 2]تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان ابزار وبلاگ: تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان گروه علمی: بیماری آرتریت می تواند عملکرد افراد را به ویژه در زمان تشدید درد مفاصل با مشکل مواجه کند به گونه ای که فرد نمی تواند حتی امور …

تعبیر خواب,tabire khab,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب امام صادق,تعبیر خواب حضرت یوسف
بهترین ها
28
تعبیر خواب، tabire khab، مرکز پاسخگویی به تعبیر خواب بیش‌‌از 300‌ تعبیر

امتیاز شما [کل: 3 میانگین: 3.7]تعبیر خواب | tabire khab  مرکز پاسخگویی به تعبیر خواب | تعبیر خواب ابن سیرین | تعبیر خواب امام صادق |  تعبیر خواب حضرت یوسف خواب ها همیشه ارزش کاوش دارند. قبول دارید؟ خوابها ذاتاً نمادین هستند. بنابراین هرگز نباید به رویای خود ، به …

3
0
شرکت در بحث یا هر سوالی که دارید سریع کامنت کنید ...x